Geoizmera

   Geoizmera

 

 

Za vas lahko izvedemo naslednje postopke, 

storitve, svetovanja in mnenja:

 

Urejanje in evidentiranje meje

Ureditev meje

Označitev meje

Parcelacija 

Komasacija

Izravnava meje 

Kataster stavb 

Sprememba vrste rabe 

Geodetski načrt

Zakoličba

Gospodarska javna infrastruktura 

Svetovanje

 
 

 

V splošnem geodetski postopki potekajo po naslednjem vrstnem redu: